ДА СЕ ВЛЮБИШ В ТОВА, КОЕТО Е - лятна академия за театър на сетивата

обучение в методите на театър на сетивния лабиринт и Mindfulness
03 Август 2018 - Петък
с. Хотница, Велико Търново

Scroll down for ENGLISH

Между 3ти и 8ти юли 2018 г. в с. Хотница (Великотърновско) за втора поредна година ще се проведе лятна академия за театър на сетивния Лабиринт. Тази година гост фасилитатор е Юън Бриок, който преди 12 години пося метода на театъра на сетивния Лабиринт в България и проведе серия международни обучения съвместно с българските артисти. Тазгодишният тренинг на тема „Да се влюбиш в това, което Е” си поставя за задача да разгледа и обедини методите на театъра на сетивния Лабиринт и Mindfulness техниката, позната като инструмент за наблюдение, осъзнаване и хармонизиране на тялото и ума. Връзката между двата метода не е случайна – силното въздействие на театъра на сетивния Лабиринт е тясно свързано със състоянието на разширено съзнание и присъствие ТУК и СЕГА, което е основният стремеж на Mindfulness.

За спецификата и същността на уъркшопа Юън Бриок пише: „Най-трудното нещо, което някога ще направя е да се влюбя в това, което Е. Трудността се състои в това, че трябва да се откажа от най-ценното си вярване – от идеята, че има нещо, което точно аз трябва да направя, за да получа каквото и да било. Но ако няма какво да направя, къде е нуждата от „аз”, който прави? Влюбването е в самото БЪДЕНЕ и няма никой, който да го постигне.

Това, което можем да направим е просто да сме налични за БЪДЕНЕТО, защото повечето от нас дори не го забелязват, прекалено заети в правенето на живота си. Едно от имената на тази практика е Mindfulness – начин да практикуваме наличност за БЪДЕНЕТО. Тази техника стана много популярна като път за подобряване на психическото здраве и приемане на живота с всичките му инвалидизиращи физически условия.

Да практикуваш mindfulness е като да отидеш на среща с това, което Е. Често се чувстваме непохватни в това: толкова много пъти сме били наранявани преди, че неизбежно ни нахлуват сравнения и съмнения: „Това не е така, както би трябвало да бъде”, „Защо той/тя не млъкне”, „Това просто няма да сработи”. Но постепенно започваме да се сприятеляваме с преживяването си и така влюбването започва.”

За тези от нас, които се занимават с театър на сетивния лабиринт, mindfulness практиката може да ни помогне да се свържем с мистерията, която първоначално ни е довела до тази работа, както и да подобри собствената ни способност осъзнато да присъстваме като пазители на сетивните портали. Тя също така може да бъде и начин да интегрираме опита си от сетивния театър Лабиринт в ежедневния ни живот.

Пет дневния тренинг ще използва mindfulness техниката като основа за създаването на сетивен Лабиринт. Mindfulness за практикуващите театър на сетивния Лабиринт, и театър на сетиения Лабиринт за практикуващите mindfulness. За тези, които са нови и в двете – добре дошли и бъдете готови за чудо!

Обучението е отворено за ВСИЧКИ, които искат да предприемат вътрешно пътуване към Себе си, да изследват личните си граници, убеждения и вярвания, да проявят творческата си енергия и въображение, както и да открият креативни методи за свързване и общуване с Другия.


>>>>> КОГА: 3, 4, 4, 6 и 7 август 2018

Събитието ще завърши с представяне на спектакъл-лабиринт на 6 август (понеделник) като резултат от тренинга. Ако имате интерес да преминете през него ни пише на info@sensorytheatresofia.com


>>>>>> КЪДЕ: с. Хотница е красиво и мистично село на 15 км. от Велико Търново, известно с водопада и съкровището намерено в неговото землище. Също така постепенно селото се превръща в център на алтернативна култура с появата на нови чуждестранни заселници. А от две години е и лятна резиденция за лабиринтско изкуство с визията да се превърне в ежегоден фестивал за context oriented arts.

>>>>>> ТРАНСПОРТ и НАСТАНЯВАНЕ: участниците сами поемат разходите по транспорта и настаняването си. Възможностите за спане са на хотел във Велико Търново, къщи за гости в с. Хотница или на палатки в мястото на уъркшопа, където условията са фестивални. Линк към къщата за гости в с. Хотница https://vila.bg/house-baba-hota-3075.html


>>>>>> ЗАПИСВАНЕ за УЪРКШОПА: В срок до 20 юли 2018 изпратете кратко представяне на себе си, дали имате предишен опит с театър на сетивата или Mindfulness и контакти за обратна връзка на имейл: info@sensorytheatresofia.com или се обадете на 0885617207

Ще бъдат одобрени до 30 участника в лятната академия.

Работен език на уъркшопа: английски

>>>>>> КОЙ Е ЮЪН БРИОК?

Юън Бриок е интердисциплинарен артист и изследовател, вдъхновител и учител, създател на уникалната методология Sensory Labyrinth Community Theatre. Вдъхновен от колумбийския театрален антрополог Енрике Варгас, обогатен от срещите си с учители като Аугусто Боал и Тони Парсън, и формиран от разнообразните си занимания с кино, психология, социална работа, психодрама, Mindfulness подход към здравето, арт терапия, Форум театър, Театър на потиснатите (Theater of the opressed) и социален активизъм чрез изкуство, през последните години Юън Бриок се посвещава на създаване на мрежи и общности, които практикуват „креативно гражданство” за позитивна социална промяна и постигане на личностно осъзнаване и свобода.

Юън Бриок е основател и изследовател в европейската мрежа за Context Oriented Arts – „The Republic of the Imagination”, режисьор и арт директор на Theatr Cynefin – платформа за активизъм чрез театър в Уелс и един от основателите на „Drums for Peace” – мрежа за творческа работа с младежи с увреждания, както и баща на 4 деца!

Повече за него и проектите му на: http://www.iwanbrioc.com/

>>>>>>> Какво е Театър на сетивата?

Театърът на сетивата е интерактивен творчески процес, при който се създава “site specific” пърформанс. Характерното за този вид театър е, че посетителите не са пасивни зрители, а активни участници и сътворци, които лично се срещат и взаимодействат с артистите. Посетителите преминават индивидуално през специално подготвена инсталация-лабиринт, наситена с необичайни сетивни провокации (слухови, осезателни, обонятелни, визуални и вкусови) и съкровени срещи.

Повече за метода и развитието му в България вижте на https://sensorytheatresofia.com

Start: 3 август Enter: BGN

FALLING IN LOVE WITH WHAT IS – Sensory Labyrinth Theatre and Mindfulness workshop with IWAN BRIOC

Between 3rd and 8th of August 2018 in the village of Hotnitsa (Veliko Turnovo) for the second year will be held Summer Academy for Sensory Labyrinth Theatre. This year's guest facilitator is Iwan Brioc, who sowed the method of the sensory labyrinth theatre in Bulgaria 12 years ago and who held a series of international trainings with the Bulgarian artists. This year's training "Falling in love with what is" has the task to explore and unite the methods of Sensory Labyrinth Theatre and Mindfulness, known as a technique for observing, awakening and harmonizing the body and the mind. The connection between the two methods is not accidental - the strong impact of the Sensory Labyrinth Theatre is closely related to the state of expanded consciousness and presence HERE and NOW, which is Mindfulness's main goal.

For the specifics and the theme of the workshop, Iwan Brioc is writing: The most difficult thing I will ever do is to fall in love with what is. This is not because my apparent reality seems not to care about me, or what I want. It is not even because I will never possess this lover. No, the difficulty is because I must surrender the most precious belief. The idea that there is something I have to do to get it. And if there is nothing to do then why is there the need for an ‘I’ to do it? The falling is into being-ness, and there is no one who can do that. What we can do is to practice being available to being-ness, because most of us are not even noticing it we are so busy with doing our life. One name for this practice is Mindfulness, a way of practicing being available that is becoming very popular as a way of helping improve mental health and to live with many debilitating physical conditions.

Practicing mindfulness at first is like going on a date with what is. We are awkward: we have been hurt so many times before and all these comparisons and judgments come in. ‘This is not how it should be’, “Why can’t he/she just shut up.’ ‘This just isn’t going to work.’ But slowly we start to befriend our experience and so the romance begins. For those of us who practice Sensory Labyrinth Theatre, mindfulness can help us connect with the mystery that first drew us to this work. It can help us improve our gatekeeping of the sensory portals. And it can also be a way of integrating our experience in SLT with our everyday life.


This five-day training will use Mindfulness as a basis for creating a Sensory Labyrinth Theatre performance and will introduce Mindfulness to SLT practitioners and SLT to Mindfulness practitioners. For those new to both, welcome and be prepared for wonder.

The training is open to ALL who are ready to undertake an inner journey to themselves, to explore their personal borders and beliefs, to reveal their creative energy and imagination, and to discover new ways of connecting and communicating with the Other.


>>>>> WHEN: 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th of August 2018 The event will finish with a labyrinth performance on August 6th (Monday) as a result of the training. If you would like to visit it, please write us in advance at info@sensorytheatresofia.com


>>>>>> WHERE: Hotnitsa village is a beautiful and mystical village near by Veliko Turnovo. The village is famous for its waterfall and the ancient gold treasure found on its territory. Also gradually the village became a center of alternative culture with the appearance of new foreign settlers. And for two years now, it is a summer residence for Sensory Labyrinth Theatre with the vision to become an annual festival for Context-Oriented Arts.


>>>>>> TRANSPORT AND ACCOMMODATION: the participants should organize and cover the costs of transport and accommodation. There are several possibilities for accommodation: hotels in Veliko Tarnovo, guest houses in the village of Hotnitsa or tents on the spot of the workshop where the conditions are like on an open air festival. Link to the guest house in the village of Hotnitsa https://vila.bg/house-baba-hota-3075.html  


SUBSCRIBE FOR THE WORKSHOP:

If you want to attend the training send us by July 20th, 2018 a brief presentation of yourself, if you have any past experience with sensory theatre or Mindfulnessyou’re your contacts at info@sensorytheatresofia.com or call us on 00359 885617207

Working language of the workshop: English


>>>>>> Who is Iwan Brioc?

Iwan Brioc is welsh interdisciplinary artist and researcher, inspirer and teacher, creator of the unique Sensory Labyrinth Community Theatre methodology. Inspired by the Colombian theatre anthropologist Enrique Vargas, enriched by his meetings with teachers such as Augusto Boal and Tony Parson, and formed by his various occupations in the fields of cinema, psychology, social work, psychodrama, Mindfulness approach to health, art therapy, Forum Theater, Theater of the Oppressed and social activism through art, in the last years Iwan Brioc is committed to create networks and communities that are practicing "creative citizenship" for positive social change and achieving personal awareness and freedom .

He is founder and director of research at the European Network for Contemporary Arts - "The Republic of the Imagination", art director of Theatr Cynefin - a platform for activism through theater in Wales and one of the founders of Drums for Peace – a network for creative work with young people with disabilities, as well as a father of 4 children!

More about him and his projects on http://www.iwanbrioc.com


>>>>>> What is Sensory Labyrinth Theatre?

The Sensory Labyrinth Theatre is an interactive creative process that leads to the creation of a site-specific performance. In this type of theatre the visitors are not passive spectators, but active protagonists and creators who personally meet and interact with the artists. Visitors go individually through a specially prepared labyrinth installation, saturated with unusual sensory provocations (hearing, tactile, olfactory, visual and taste). 
 

 
 


 
 

 
       
 

 

Last update: 05 Юли 2018
Site contents: 
Mission | Events | History | Artist | Visions | Community | Press | Contact
© 2002 - 2024 globalvisioncircle.org . All rights reserved.
Web by zon-studio.com